Politiet nyttig offentlig Startside

Politiet Skal håndheve og opprettholde lov og orden.

NAV nyttig offentlig Startside

NAV Skal bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Forbrukerrådet nyttig offentlig Startside

Forbrukerrådet Uavhengig organisasjon for forbrukere.

 
Skatteetaten nyttig offentlig Startside

Skatteetaten Forvalter folkeregistersystemet, skattesystemet, merverdiavgiftssystemet og arveavgiftssystemet.

Lånekassen nyttig offentlig Startside

Lånekassen Skal medvirke til å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at utdanning blir uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn og økonomi.

 
 

Brønnøysundregistrene Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengig av å samhandle med hverandre hver eneste dag. En forutsetning for at dette skal skje på en trygg og effektiv måte, er at vi alle har tillit til at det finnes orden og oversikt over økonomiske ansvarsforhold i Norge. Det er Brønnøysundregistrene som sikrer denne oversikten.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Husbanken Kjerneoppgåva til Husbanken er å hjelpe grupper som ikkje greier å skaffe seg bustad sjølv. Dette arbetet skjer i samhandling med kommunane. Bustaden er eit sentralt velferdsgode som er naudsynt for at folk skal ha eit godt liv. Når arbeidet lukkast og utsette grupper får eigen bustad, blir det skapt betydelege velferdsgevinstar.

Kartverket Har eit nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, driftar det nasjonale eigedomsregisteret og utfører all tinglysing i Noreg. Som nasjonal geodatakoordinator leier og samordnar Kartverket arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Noreg.

Mattilsynet Er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Miljødirektoratet Hovedoppgavene våre er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Norge.no Er en veiviser til digitale tenester fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Norge.no skal sikre innbyggerne enkel tilgang til offentlige tjenester på nett, på tvers av sektorer og nivå.

NVE Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vart grunnlagt 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

Statens legemiddelverk Skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.

Tollvesenet Skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer, sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter.